Wiedza i pomoc

Wykazywanie sprzedaży opodatkowanej na zasadzie marży

Sposób naliczania marży i wykazywania jej w ewidencji VAT pozostał niezmienny, nadal więc jesteśmy zobligowani do wyliczenia podstawy opodatkowania (marży netto) i naliczonego od niej podatku należnego. Dodatkowym obowiązkiem jaki wszedł po 1 października jest wykazanie w nowym pliku JPK wartości sprzedaży brutto.

Z rozmów telefonicznych i wiadomości e-mail wiemy, że tematyka marży jest dla Państwa szczególnie istotna, dlatego też przeanalizujmy tę procedurę na przykładzie podmiotu handlującego samochodami osobowymi.

Załóżmy, że w grudniu 2019 r. na podstawie umowy kupna sprzedaży został kupiony samochód osobowy za 17 000 zł. W październiku 2020 r. został on sprzedany za kwotę 20 000 zł.

Zatem marża brutto do wykazania w ewidencji za m-c październik wyniosła: 20 000 – 17 000 = 3 000 zł. Teraz należy wyliczyć wartość marży netto i podatku od niej, zatem:
Marża netto = 3000/1,23 = 2 439,02
VAT od marży = 3000 – 2439,02 = 560,98

Pamiętajmy o użyciu konta powiązanego z innymi ewidencjami M-Marża.

Wymogiem nowego pliku jest dodatkowo opisywanie tej sprzedaży odpowiednią procedurą MR_T lub MR_UZ w zakładce Dane do JPK:

  • MR_T – w zakresie świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.
  • MR_UZ – w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

W naszym przykładzie fakturę dokumentującą taką sprzedaż należy oznaczyć symbolem „MR_UZ” (czyli Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy). Z uwagi, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy również symbolem GTU_07 (Pojazdy oraz części samochodowe).

Marża netto i podatek od niej będzie wykazany zarówno w części deklaracyjnej, jak i ewidencyjnej pliku JPK_V7 w poz. K_19 i K_20:

Dodatkowo w części ewidencyjnej w wierszu: „SprzedazVAT_Marza” wykazana ma być wartość brutto faktury sprzedaży, czyli nasze owe 20 000 zł wraz z opisem odpowiednią procedurą. Pozycja ta nie jest też uwzględniana w wartości podatku należnego w sumach kontrolnych.

Ale to nie koniec. To była część sprzedażowa.

Teraz druga nowość jaka obowiązuje od 1 października, a mianowicie konieczność powiązania sprzedaży z konkretnym wydatkiem. Po stronie zakupu należy zaewidencjonować dokument zakupu tego samochodu, aby fiskus mógł sprawdzić, czy dobrze wyliczyliśmy kwotę marży. Faktury lub inne dokumenty otrzymane przez podatnika z tytułu nabycia towarów używanych, związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy należy ująć, co do zasady w okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów opodatkowanych na tych zasadach.

Możemy to wykonać na dwa sposoby :
1. Podczas wystawienia faktury sprzedaży Marża lub edycji tego dokumentu:

W oknie księgowania wybieramy przycisk Dokument Zakupu:

Tam uzupełniamy dane dotyczące Kontrahenta od którego zakupiliśmy sprzedawany towar, określamy dokument zakupu potwierdzający te transakcję, datę jej dokonania oraz wprowadzamy kwotę za jaką towar nabyliśmy:

Pole Nr dokumentu, które w pliku XML nazywa się „DowodZakupu” ma w charakter obowiązkowy, czyli nie może pozostać puste. W polu tym podaje się, co do zasady, numer dowodu zakupu. Jeśli posiadany dokument zakupu nie ma numeru, wówczas można wpisać np. „umowa kupna sprzedaży z dnia …”, „umowa komisu z dnia …”lub „BRAK”.

2. W osobnym księgowaniu:

W tym celu należy zaksięgować tę fakturę w stawce NP1. Musimy też podać dane kontrahenta, od którego nabyliśmy dany produkt podlegający dalszej odsprzedaży w ramach procedury marża, numer dokumentu – gdzie podamy numer faktury owego zakupu, datę jej wystawienia, a także cenę jego zakupu – kwota brutto wynikającą z owej faktury/umowy.

Wartość taka pojawi się w polu: “ZakupVAT_Marza” dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży, zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

Pamiętajmy, że dokument zakupu należy pokazać w JPK_VAT za okres, w którym ma miejsce sprzedaż VAT marża, zatem pomimo zakupu zbywanego samochodu w 2019 r., musimy wykazać go w rozliczeniu za miesiąc październik 2020 r., w tym celu datę październikową wpisujemy w polu: Data otrzymania.

Księgujemy więc to w następujący sposób:

a w Danych do JPK zaznaczamy procedurę: VATMarża:

Jest to księgowanie techniczne mające na celu wykazanie informacji o dokumencie zakupu przedmiotu marży w pliku JPK_V.

Oczywiście można go wykorzystać do księgowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu jeżeli moment podatkowy to ten sam okres co wystąpienie sprzedaży. W tym celu należy określić dzień wpisu do księgi większy od 0.

Jeżeli data wystawienia tej faktury będzie z innego miesiąca, niż ten w którym wykazaliśmy sprzedaż, należy w polu: Data otrzymania wpisać termin odnoszący się właśnie do tego miesiąca.

Takie faktury zakupu wykazywane są w części ewidencyjnej dotyczącej zakupu przez wpisanie w wierszu: „ZakupVAT_Marza” wartości brutto konkretnych towarów lub usług odnoszących się do wykazanych sprzedaży:

Dla ułatwienia wyszukania faktur, które w przyszłości, w danym miesiącu ich sprzedaży będzie należało wykazać w rejestrze zakupów z oznaczeniem ZakupVAT_Marza, proponujemy założyć specjalne konto i na nie księgować tego typu dokumenty, np.:

Konto to nie powinno mieć określonego typu VAT, bowiem zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu w procedurze marży.

Nie mamy więc w tym przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów nawet wtedy, gdy na fakturach zakupów tych towarów pojawia się podatek wynikający z transakcji zakupu tych towarów. A to dlatego, że jako stosujący procedurę VAT marża, co do zasady, obliczamy podatek należny od różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia tych towarów, pomniejszoną o kwotę należnego podatku.

Po utworzeniu konta opisanego jak wyżej i zaksięgowaniu na nim dokumentów, w Dzienniku Zapisów będzie można łatwo wyfiltrować dokonane zakupy powiązane z ewentualną sprzedażą w systemie marża:

Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż faktury te mogą pochodzić z różnych lat, przeszukania takiego należałoby dokonać także w zeszłorocznych kopiach programu, kiedy to ewidencjonowaliśmy ten zakup do kosztów i VAT.

Faktura Marża do paragonu

Oznaczenie faktur do paragonów dotyczących systemu VAT Marży symbolem FP okazał się być tematem problematycznym i niejednoznacznym, dlatego zadaliśmy je Krajowej Informacji Podatkowej i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

„Odpowiadając na pytanie informujemy, że przy sprzedaży towarów w procedurze VAT marża, określonej w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik wykazuje transakcję w ewidencji sprzedaży z opisem procedury „MR_UZ”, uwzględniając podstawę opodatkowania (tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny) oraz wartość podatku należnego w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.
Faktyczną wartość brutto (całkowitą kwotę, którą ma zapłacić nabywca za nabyty towar) wykazuje się w części ewidencyjnej w polu „SprzedazVAT_Marza”.

W przypadku sprzedaży opodatkowanej w procedurze vat marża, dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, udokumentowanej paragonem i fakturą podatnik może:
– wykazać po stronie podatku należnego wyłącznie fakturę VAT marża – bez oznaczenia „FP” z oznaczeniem MR_UZ ,
– wykazać po stronie podatku należnego konkretny paragon – bez oznaczenia „RO” z oznaczeniem MR_UZ – w takim przypadku w ewidencji nie wykazuje się już faktury wystawionej do paragonu.
Sprzedaży takiej nie należy ujmować zbiorczo na podstawie raportu okresowego „RO”.

W przypadku sprzedaży na rzecz podatnika należy po stronie sprzedaży wykazać konkretną fakturę bez oznaczenia „FP” i nie należy wykazywać ww. sprzedaży w ramach zbiorczego zapisu z kasy fiskalnej.”

Zatem w przypadku takiej sprzedaży pole Typ dokumentu pozostawiamy puste i postępuje dokładnie tak jak zostało to opisane wyżej. Nie określamy tu oznaczenia FP.

Marża ujemna

W przypadku wystąpienia marży ujemnej w procedurze dot. towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, o której mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, jak podaje Ministerstwo Finansów w pliku JPK_V7 należy :

  1. w części ewidencji dotyczącej sprzedaży, dla faktury dokumentującej transakcję sprzedaży, w której wystąpiła marża ujemna – zastosować oznaczenie MR_UZ/MR_T, a w polach właściwych dla sprzedaży i podatku należnego według odpowiednich stawek VAT – wykazać poszczególne podstawy opodatkowania, tj.: marżę pomniejszoną o podatek należny, w tym również kwotę marży ujemnej i podatek należny od marży, który dla marży ujemnej zawsze wynosi 0,00 zł. Zapis należy uzupełnić o podanie kwoty brutto faktury w polu: SprzedazVAT_Marza,
  2. w części ewidencji dotyczącej zakupu – wykazać dokumenty zakupu związane z ww. dostawą w procedurze marży, z podaniem jedynie wartości brutto w polu: ZakupVAT_Marza,
  3. w części deklaracji – wykazać zbiorcze wartości podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych stawek VAT, które wynikają z części ewidencji. W zbiorczych wartościach podstawy opodatkowania dla poszczególnych stawek VAT nie ujmuje się ujemnych kwot marż, dla których podatek należny wynosi 0,00 zł.
  4. w informacji dodatkowej części deklaracji zaznaczyć poz. 64 na formularzy deklaracji, co spowoduje zaznaczenie „1” w polu P_64 w części deklaracyjnej pliku JPK.

Zatem w tym przypadku, księgowanie ujemnej marży będzie wyglądało następująco:

Co ważne w części deklaracyjnej nie uwzględnia się wartości ujemnej podstawy opodatkowania w przypadku, będzie ona wykazana wyłącznie w części ewidencyjnej.

Marża zerowa

Nowy plik JPK wymógł pokazanie w nim wszystkich faktur marżowych, nawet tych dla których marża wyniosła zero. Takie marże do tej pory pomijaliśmy w ewidencji VAT.

Aby wykazać w pliku JPK taką marżę, należy wykonać księgowanie w następujący sposób:

W pola dotyczące stawek nie wpisujemy nic, natomiast w brutto – wartość faktury i oczywiście w Danych do JPK wprowadzamy odpowiednią procedurę MR_UZ/MR_T. Po wybraniu OK pojawi się komunikat:

Potwierdzamy księgowanie, wybierając: „Zapis jak jest”.

Zapis w JPK będzie wyglądał następująco:

Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy w przypadku ustalania marży od łącznej wartości sprzedaży (liczonej sumą sprzedaży marż).

Jeżeli podatek ustalany jest od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach turystyki, ewidencję w pliku JPK_V7 tej transakcji można podzielić na etapy:

  1. w ewidencji sprzedaży rejestrujemy na podstawie dokumentu wewnętrznego (WEW – Dokument wewnętrzny), z opisem procedury (MR_T – Świadczenie usług turystyki, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy), podstawę opodatkowania, tj. wartość marży pomniejszoną o podatek należny i wartość podatku, w polach właściwych dla sprzedaży według odpowiednich stawek podatku.


2. Następnie także po stronie sprzedaży ewidencjonujemy faktyczne dokumenty sprzedaży z opisem procedury (MR_T), z podaniem danych kontrahenta, daty i numeru dokumentu sprzedaży, wpisując wartość brutto w polu: SprzedazVAT_Marza dotyczącym świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy

I druga sprzedaż:

3. Następnie po stronie zakupu (tabela poniżej) podatnik ewidencjonuje dokumenty zakupu towarów i usług będące podstawą wyliczenia marży z podaniem danych kontrahenta, numeru dokumentu zakupu, wpisując wartość brutto w polu: ZakupVAT_Marza dotyczącym nabycia towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży, zgodnie z art. 119 ustawy

I drugi:

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE