Wiedza i pomoc

Korekta podatku dochodowego i VAT

Od kilku lat funkcjonuje tzw. „ulga na złe długi”. Jest ona chętnie wykorzystywana przez podatników podatku dochodowego, podatku VAT jak i dłużników. Gdy płatność za towar czy usługę nie zostanie uregulowana w terminie 90 dni można będzie zmniejszyć podstawę opodatkowania oraz związanego z nią podatku należnego i złożyć korektę zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT. Aby prawidłowo i w terminie wyliczyć termin korekty, konieczne jest prowadzenie kontroli zapłat.

Uwaga! Za niewykonanie korekty podatku dochodowego i VAT grozi sankcja pieniężna, dlatego ważne jest zapoznanie się z przygotowaną specyfikacją.

Użytkownicy, którzy do tej pory nie widzieli konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji rozliczeń, a chcą by program pomógł im prawidłowo ustalić termin korekty, muszą prowadzić kontrolę zapłat.

W tym celu w module Księgi – Księgowanie – Opcje księgowania – należy zaznaczyć opcje „Czy firma prowadzi kontrolę zapłat”. Dodatkowo można od razu zaznaczyć również VAT.

Następnie w Kartoteki – Plan kont założyć konta do rozliczeń , np. B- Bank, czy K – Kasa, bez powiązań z Księgą i z VAT, jak w zrzucie poniżej:

Natomiast do „wirtualnych” rozliczeń dokumentów korekty podatku dochodowego i VAT przyda się konto KOR – Korekta:

Dla wprowadzonych dokumentów w programie o konieczności dokonania korekty informują oznaczenia w kolumnie:
!D (korekta odliczonej kwoty podatku dochodowego) i
!V (korekta VAT należnego / naliczonego) oraz
termin wymieniony z daty w górnej części okna

Dokumenty, do których należy już wykonać korektę, wyszczególnione są dodatkowo pogrubioną kursywą.

Na 7 dni przed wymaganą korektą pojawia się w w/w kolumnach oznaczenie „-7!”, które wraz z upływem dni maleje, czyli na 5 dni przed korektą uzyskuje postać „-5!” , aż do upłynięcia terminu, wówczas w kolumnach tych pojawia się symbol „!”, który oznacza, że korekta stała się wymagalna.

Każdą omyłkowo wykonaną korektę można z Dziennika zapisów usunąć, stojąc na dokumencie, który w kolumnie !D lub !V będzie miał oznaczenie „K” i wybierając w Opcjach lub prawym przyciskiem myszy – Usuń korektę.

Wówczas oznaczenie w w/w kolumnach zostanie ponownie zmienione, jak z przed wykonania korekty.

Korekta odliczonej kwoty podatku dochodowego

Podatnicy podatku dochodowego zobowiązani są niezwłocznie dokonać korekty podatku dochodowego w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 90 dni od daty upływu terminu płatności (czyli u nas Dnia wpisu do księgi).

Takową korektę dokonuje użytkownik poprzez wybranie w Dzienniku ZapisówOpcje – „Zrób korektę DOCH +90” lub stojąc na danym dokumencie klikając prawym przycisk myszy.

W przypadku posiadania paru, bądź wielu „przeterminowanych” dokumentów istnieje również możliwość wykonania masowej korekty dla wszystkich niezapłaconych dokumentów, w których upłynął termin jej wykonania.

Opcję te wybieramy klikając na OpcjeMasowa korekta DOCH „+90”.

Pojawi się wówczas okno z wyszczególnieniem faktur podlegających korekcie:

Dokumenty, które chcemy skorygować należy zaznaczyć, korzystając z automatycznego zaznaczania wszystkich („Zaznacz wszystkie”) lub ręcznie zaznaczyć wybrane pozycje.

Do kolejnego kroku wykonania korekty przechodzimy wybierając „Wykonaj korekty dla zaznaczonych pozycji” lub gdy chcemy zrezygnować z jej wykonania wybieramy [Anuluj]. Przechodząc do wykonania masowej korekty pojawią się po kolei okna wyksięgowania poszczególnych dokumentów.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia dotyczące korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił całej kwoty, jak też wtedy, gdy uregulował swoje zobowiązanie tylko w części. Zmniejszenia kwoty podatku należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona.

Dokumenty korekt księgowane są na konta sprzedażowe, bez powiązań z VAT, z różną wartością w zależności od ich rodzaju (dokumenty kosztowe z kwotą dodatnią, przychodowe z ujemną)

Przyjmując do korekty dokument kosztowy, korekta musi być zaksięgowana na dowolne konto sprzedażowe, bez powiązań z ewidencją VAT, z plusową kwotą.

Przy tworzeniu korekty pojawi się odpowiedni komunikat o konieczności zmiany konta na konto sprzedażowe.

Dzięki temu uzyskamy dokument wyksięgowujący poprzedni zapis:

W drugim przypadku, gdy korygujemy podatek z dokumentów sprzedażowych korekta musi być zaksięgowana na to samo konto sprzedażowe, co pierwotny dokument, również bez powiązań z VAT i z kwotą minusową.

Korektę odliczonej kwoty podatku dochodowego dokonuje się do poziomu całkowitego podatku dochodowego miesiąca, w którym takowa występuje.

Po utworzeniu korekty można dokument korekty odliczenia kwoty podatku dochodowego wydrukować klikając w przycisk [Dokument korekty] znajdujący się na dole okna. Ten sam przycisk można będzie znaleźć na dokumencie korekty podatku dochodowego w Księgowaniu lub w Archiwum dokumentów księgowych korekty.

Po kliknięciu w ten przycisk ukaże się okno:

Po kliknięciu w przycisk [Wydruk] można będzie wydrukować dokument księgowy, który będzie wyglądał następująco:

Po dokonaniu korekty podatku w kolumnie !D pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty podatku dochodowego, zostanie uregulowane zobowiązanie w całości lub w części, wówczas odliczoną kwotę ponownie możemy w miesiącu jej uregulowania ponownie uwzględnić, ale tylko w wysokości dokonanej wpłaty.

Ponownego księgowania dokonujemy podczas rozliczania dokumentu pierwotnego (z oznaczeniem K w pozycji !D) – RozliczZaksięguj ponownie do DOCH.

Zaksięgowana zostanie kwota netto, wynikająca z zapłaconej kwoty, wyliczona metodą „w stu”.

Uwaga! Księgowania korekt podatku dochodowego, jak i jego ponowne ujęcie do Księgi, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank, czy Kasa.

Wszystkie dokumenty korekty odliczonej kwoty podatku dochodowego po wydruku trafiają do Archiwum dokumentów księgowych korekt dostępnego w Dziennik zapisówOpcje.

Korekta VAT

Korekta VAT dotyczy zarówno VAT należnego, jak i naliczonego, z tym, że nieuregulowanie dokumentu zakupowego wiąże się z obowiązkiem wykonania takowej korekty, natomiast w przypadku nieotrzymania zapłaty za fakturę sprzedażową, możemy skorzystać z prawa jego odliczenia.

Podatnicy podatku VAT zobowiązani są dokonać korekty podatku naliczonego lub skorzystać z prawa skorygowania podatku należnego w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności.

Takową korektę dokonuje użytkownik poprzez wybranie w Dzienniku Zapisów w Opcjach – „Zrób korektę VAT +90” lub stojąc na danym dokumencie klikając prawym przyciskiem myszy.

Istnieje również możliwość wykonania masowej korekty Vat dla wszystkich niezapłaconych dokumentów, w których upłynął termin jej wykonania. Opcję te wybieramy klikając na Opcje – Masowa korekta VAT „+90”.

Pojawi się wówczas okno z wyszczególnieniem faktur podlegających korekcie:

Dokumenty, które chcemy skorygować należy zaznaczyć, korzystając z automatycznego zaznaczania wszystkich („Zaznacz wszystkie”) lub ręcznie zaznaczyć wybrane pozycje.

Do kolejnego kroku wykonania korekty przechodzimy wybierając „Wykonaj korekty dla zaznaczonych pozycji” lub gdy chcemy zrezygnować z jej wykonania wybieramy [Anuluj].

Przechodząc do wykonania masowej korekty pojawią się po kolei okna wyksięgowania poszczególnych dokumentów z VAT.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia dotyczące korekty VAT w przypadku nieuregulowania zobowiązania mają zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy nie zapłacono całej kwoty, jak i wtedy, gdy uregulowano zobowiązanie / należność tylko w części.

Zmniejszenia VAT należy zatem dokonać w odniesieniu do tej kwoty, która nie została zapłacona.

Przyjmując do korekty kwotę netto i podatek z niej wynikający, dotyczący niezapłaconej kwoty, dokument korekty zostanie zaksięgowany na takie samo konto, jak faktura pierwotna (kosztowe lub sprzedażowe), ale bez uwzględnienia w księdze podatkowej (Dzień wpisu do księgi 0).

Na zapytanie „Nie podano dnia wpisu do księgi” – wybieramy „Zapisz jak jest” :

Tak samo postępujemy w przypadku wystąpienia komunikatu :

Po dokonaniu korekty kosztów w kolumnie !V pojawi się symbol K – oznaczający, że korekta została już dokonana.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty VAT, zostanie uregulowane zobowiązanie / wpłynie należność od kontrahenta w całości lub w część, wówczas odliczoną kwotę ponownie możemy uwzględnić w ewidencji VAT, ale tylko w zapłaconej części.

Ponownego księgowania dokonujemy podczas rozliczania dokumentu pierwotnego (z oznaczeniem K w pozycji !V) – Rozlicz – „Zaksięguj ponownie do VAT„.

Zaksięgowana zostanie kwota netto, wynikająca z zapłaconej kwoty, wyliczona metodą „w stu”.

Uwaga! Księgowania korekt VAT, jak ich ponowne ujęcie do ewidencji VAT, nie wpływają na obroty kontrahenta, a do rozliczania ich należy użyć specjalnie założonego konta rozliczeniowego KOR, by nie zakłócić obrotów podstawowych kont rozliczeniowych typu Bank czy Kasa.

W przypadku dokonania korekty VAT dokumentów sprzedażowych, należy o fakcie korekty zawiadomić Urząd Skarbowy, stosownym oznaczeniem na deklaracji VAT 7/7K, wprowadzonym w poz. 70. Zostanie wówczas dołączony do zeznania wysłanego elektronicznie (poprzez e-deklaracje) formularz VAT ZD.

Wydruku przesłanej e-deklaracji Vat 7/7K wraz załącznikiem VAT ZD można dokonać w module E-deklaracje (Opcje) – Wydruk . Korzystając z ulgi za złe długi, podatnik zobowiązany jest do podania w zgłoszeniu danych kontrahenta (dłużnika), numer oraz datę faktury, datę upływu terminu płatności oraz kwoty korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Logo

FORMSOFT sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 23
50-073 Wrocław

NIP: 897-180-29-53
KRS: 0000996893

Oddział:
ul. Chojnowska 76-78
59-220 Legnica

Biuro Obsługi Klienta
tel. 76 854-79-58
skp@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

Dział Handlowy
tel. 76 854-79-58
handlowy@formsoft.pl
pn-pt 8:00 - 16:00

O PROGRAMIE