Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Drukuj

Co czeka podatnika w roku 2015?

Rok 2015 przyniósł zmiany istotne dla podatników. Jedne obowiązują już od 1 stycznia, na inne przyjdzie poczekać do kwietnia, dotyczy to przede wszystkim nowości w VAT.

Data publikacji: 20.01.2015

Co nowego w podatku dochodowym?

Inny sposób wysyłki informacji do Urzędu Skarbowego

Omówmy więc najpierw zmiany, które wpływają na firmę w związku z zakończeniem roku 2014. Jeżeli zatrudniasz 6-cioro lub więcej pracowników, a dotychczas informacje o ich dochodach i zapłaconych zaliczkach, składałeś w Urzędzie Skarbowym w papierowej formie, w tym roku nie będziesz miał już takiej możliwości. Możesz wysłać je tylko elektronicznie, podpisując je podpisem kwalifikowanym lub też weryfikując danymi autoryzującymi. Dla ułatwienia wysyłki pojawiła się też możliwość jednej zbiorczej wysyłki PIT 11 za wszystkich pracowników jednocześnie. Wybór sposobu dostarczenia formularzy do urzędu pozostawiono natomiast płatnikom rozliczającym od 1 do 5 podatników. Mogą nadal wysyłać w sposób standardowy, zmieniono natomiast termin z końca lutego na koniec stycznia następnego po danym roku. Bez zmian natomiast został termin przekazania informacji o swoich dochodach samym podatnikom - nadal do końca lutego, w formie tradycyjnej lub elektronicznie, ale podpisane e-podpisem.

Nowe zwolnienia z opodatkowania

Rozszerzono także listę czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem PIT. Nie podlegają temu podatkowi wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu, dodatek energetyczny otrzymany przez odbiorcę wrażliwej energii elektrycznej, czy też otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia wynikające z układów zbiorowych pracy lub innych regulaminów. Bez opodatkowania pozostają także kwoty uzyskane od sądu z tytułu przewlekłości postępowania oraz otrzymane odprawy mieszkalne, czy też świadczenia mieszkalnego żołnierzy.

Użytkowanie przez pracowników samochodów służbowych

Uregulowano również użytkowanie przez pracowników do celów prywatnych samochodów służbowych. W takim przypadku do podstawy opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie należy doliczyć odpowiednio kwoty 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm i 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm. W przypadku choroby bądź urlopu pracownika, podatek płacony będzie proporcjonalnie w wysokości 1/30 przypadającej na każdy dzień użytkowania auta, czyli za okresy wyłącznie faktycznego wykorzystania pojazdu przez pracownika.

Nowości w VAT

Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych

Zmiany nastąpiły także w zakresie podatku VAT. Także w tym podatku wprowadzono nowe zwolnienia w stosowaniu kas rejestrujących w ewidencji. Nie podlega rejestracji dostawa towarów i świadczenie usług zaliczanych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, ale musi być ona w całości udokumentowana fakturą. Natomiast do katalogu czynności, które zawsze powodują już obowiązek rejestracji na kasach, bez względu na obrót m.in. dodano:

  • dostawę zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogicznych,
  • dostawę perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów sprzedawanych na pokładzie Samolotu,
  • naprawę pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawa i wymiana opon lub kół),
  • wykonanie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i dentystów,
  • usługi prawnicze, z wyjątkiem czynności notarialnych,
  • usługi doradztwa podatkowego,,
  • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Doprecyzowano też, że zwolnieniu z obowiązku stosowania kas podlegają usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 25 a ustawy o VAT. Natomiast usunięto zwolnienie dotyczące świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ale tylko w przypadku, gdy każde świadczone usługi zostaną udokumentowane fakturą, w której zawarto dane identyfikacyjne odbiorcy, a liczba tych usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, natomiast liczba ich odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20.

Usunięto zwolnienie sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem, że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła.

Nowy sposób liczenia proporcji

Zmianie ulegnie również zasady liczenia proporcji w podatku VAT przez podatników prowadzących działalność mieszaną. Odchodzi się od wyliczeń na podstawie obrotu ubiegłego roku. Na wniosek podatnika, naczelnik urzędu, uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej przez niego w tym samym roku, dokonuje uznania prawidłowości sposobu określenia proporcji lub uznaje przedstawiony mu sposób za nieprawidłowy i wskazuje właściwy. Ustalona wspólnie metoda będzie stosowana od okresu, w którym złożony został wniosek, a w okresie przejściowym uznanie prawidłowości ma działać także wstecz, do okresów sprzed wejścia w życie zmiany. Tak ustalone założenia nie będą mogły być zakwestionowane podczas kontroli czy postępowań skarbowych.

Nabycie środków transportu z UE bez VAT-24 i VAT-25

Istotna zmiana czeka też nabywców środków transportu z krajów UE, nie będą musieli już składać wniosków VAT-24, a organy podatkowe nie będą już wydawać zaświadczeń VAT-25. Nadal jednak obowiązuje konieczność składania informacji o nabyciach środków transportu VAT-23.

MOSS w usługach nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych

Nowością stanie się też rozliczenie VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych, w miejscu, w którym usługobiorca ma siedzibę. Powstał Mały Punkt Kompleksowej Obsługi (MOSS), który umożliwia podatnikom świadczącym te usługi na rzecz osób niebędących podatnikami w państwach członkowskich, w których nie mają oni siedziby, rozliczenie podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w państwie członkowskim, w którym posiadają numer identyfikacyjny. Dzięki czemu uniknie się konieczności rejestracji w każdym unijnym państwie, w którym usługi te podlegać będą opodatkowaniu.

Kodeks pracy i przepisy ubezpieczeniowe po nowemu.

Nowe parametry

Jak co roku podwyższeniu uległa kwota najniższego wynagrodzenia osiągając poziom 1750 zł. Zmianie uległa też kwota zawieszenia poboru ubezpieczeń społecznych - od stycznia będzie to kwota 118 770 zł.

Pracownik bez konieczności badań lekarskich

Nie każdego nowo zatrudnionego pracownika będzie trzeba wysyłać na badania lekarskie. Jeżeli zatrudnimy pracownika, który rozpoczyna pracę w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia, a warunki nowej pracy są zbliżone do poprzednio wykonywanych i przedstawi on aktualne zaświadczenie lekarskie z poprzedniego zatrudnienia, będzie ono mogło być honorowane w nowym miejscu. Nie dotyczy to jednakże prac uznanych za szczególnie niebezpiecznych, tu badania pozostają obowiązkowe. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia.

Zmiany w ZUS

Firmy zostały także zwolnione z obowiązku wobec ZUS dokonania do 30-go kwietnia następnego roku kontroli prawidłowości przekazanych danych w raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego. Nie zwalnia to z obowiązku składania korekt, w przypadku stwierdzenia pomyłek. Nie trzeba także przekazywać ubezpieczonym miesięcznych / rocznych informacji dla osoby ubezpieczonej o składce zdrowotnej, w przypadku pobierania wyłącznie składek na to ubezpieczenie.

Oskładkowanie wynagrodzeń rad nadzorczych

Oskładkowaniu składkami emerytalnymi i rentowymi podlegać będą wynagrodzenia członków rad nadzorczych, nawet gdy będą ubezpieczeni z innych tytułów, a w związku z tym obowiązują nowe kody tytułu ubezpieczenia.

Nowe wzory deklaracji

Rok 2015 to także nowe wzory deklaracji PIT 11 w wersji 22 i PIT 8AR o numerze 5. Sprawdź, czy Twój program został zaktualizowany do najważniejszych zmian.

Na koniec jeszcze doprecyzowanie kwestii, która w ubiegłym roku wzbudziła najwięcej wątpliwości, a mianowicie, czy w przypadku, gdy samochód wykorzystywany będzie do działalności mieszanej, należy usunąć taki środek z ewidencji środków trwałych? Pojawiła się interpretacja Ministra Finansów nr 27342 na wniosek poselski, która jednoznacznie wskazuje, iż fakt dokonania odliczenia 50% VATu, nie powoduje braku możliwości odliczenia odpisów amortyzacyjnych. Wyłączeniu z ewidencji środków trwałych podlegają jedynie te środki, które faktycznie są niewykorzystywane w działalności gospodarczej.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 20.01.2015

Drukuj
Zobacz pozostałe artykuły

Porada dnia

Nad tabelą mogą być wymienione szczegółowe informacje dotyczące pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor w tabeli. Miejsce ponad tabelą z informacjami dotyczącymi danej pozycji…

czytaj więcej