Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Drukuj

Zmiany w podatku dochodowym i nie tylko
od kwietnia 2016.

Data publikacji: 11.05.2016
 • Kwiecień 2016 r. przyniósł kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

  Weszło bowiem w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Zmiany te spowodowane były koniecznością dostosowania przepisów wykonawczych do obowiązującej od stycznia 2016 r. Ustawie o Podatku Dochodowym Osób Fizycznych (PDOF). Przestały bowiem obowiązywać przepisy o zatorach płatniczych, a pojawiła się nowa ulga na badania i rozwój, zastępująca dotychczasową ulgę na nowe technologie.

  Prześledźmy więc po kolei najważniejsze zmiany.

  Nowy wzór Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów

  Przepisy ustawy o PDOF nakładały na podatnika prowadzącego działalność badawczo- rozwojową konieczność wyodrębnienia z całości poniesionych kosztów, wartości tych związanych bezpośrednio z tą dziedziną. Nowy wzór wprowadza więc dodatkową, odrębną kolumnę nr 16, która składać się z dwóch części: „opis kosztu” i „ wartość” kosztu działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26 e ustawy o podatku dochodowym. Wpisuje się do niej całość wartości poniesionego wydatku, nie zależnie od tego, jaka jego część zostanie odliczona dodatkowo od podstawy opodatkowania: 30%, 20%, czy też 10% tego wydatku. Na zakończenie roku należy je dodatkowo zsumować.

  Jeżeli podatnik założył już PKPiR przed wejściem w życie owej nowelizacji, będzie mógł nadal prowadzić ją na dotychczasowym wzorze do końca roku 2016.

  Przełączyć się na nowy wzór PKPiR w programie SKP / SAM można w zakładce Księgi – Księga Podatkowa – Opcje, zaznaczając: stosuj wzór obowiązujący od 8 kwietnia 2016 r.
  Odznaczenie tej opcji będzie równoznaczne ze stosowaniem poprzedniego wzoru.

  Chcąc stosować zapisy w nowej kolumnie księgi, należy w Planie Kont założyć konto, które w pozycji „Kolumna Księgi” będzie miało wybraną 16 kolumnę. Do tyczy to przypadku, gdy kwota ma się pokazać wyłącznie w kolumnie 16. W przypadku, gdy chcemy księgować do którejś z kolumn kosztowych i jednocześnie do kolumny 16 należy zaznaczyć opcję: W 16 kol. Księgi uwzględnij Koszty B+R.

  Koniec z obowiązkiem drukowania księgi

  W przypadku prowadzenia księgi przy użyciu programów komputerowych nie trzeba już dokonywać do 20-go każdego miesiąca papierowych wydruków. Należy jednak przenieść jej treść na informatyczny nośnik danych, zapewniający ich ochronę przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, naruszeniem zasad ich prowadzenia lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony. Wystarczy więc zapisać na nośniku magnetycznym zapis książki w postaci pliku o rozszerzeniu PDF.

  Zwolnienie z obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury

  Do tej pory podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej musiał sporządzić dwa spisy z natury na dzień 31 grudnia oraz drugi na dzień 1 stycznia następnego roku. Każdy należało przeprowadzić osobno i każdy z nich zapisać odpowiednim wpisem do Książki Przychodów i Rozchodów. Od teraz wystarczy jeden na ostatni dzień danego roku podatkowego, a jego wynik zostaje przepisany jako stan początkowy na rok następny.

  Potwierdzono również, iż spis z natury należy sporządzić także w momencie, gdy w danym roku podatkowym podatnik utracił prawo do zryczałtowanych form opodatkowania i rozpoczął prowadzenie swojej działalności na zasadach ogólnych z wykorzystaniem PKPiR.

  Koniec z obowiązywaniem przepisów o zatorach płatniczych

  Jeżeli faktura, rachunek lub umowa nie została zapłacona w ciągu 30 dni od dnia zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu w przypadku terminów płatności 14 dniowych lub 60 dni powyżej 30 dniowych, należało taki dokument wyksięgować. Od stycznia ustawa o PDOF zniosła obowiązek dokonywania takich korekt kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentu potwierdzającego zakup, która nie została uregulowana w terminie określonym w ustawie, w przypadku, gdy została uprzednio zaliczona w koszty. Brak było jednakże rozporządzenia wykonawczego. Obowiązujące od kwietnia wymienione wyżej rozporządzenie potwierdziło ten fakt i usunęło tym samym z obowiązku stosowania specjalne dowody księgowe przeznaczone do zapisów owej korekty w Książce Przychodów i Rozchodów.

  Zmiany w innych przepisach

  PŁACE

  Od stycznia obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.11.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

  Wprowadziło ono następujące zmiany:

  1.od dnia 01.01.2016 r. dodane zostały nowe kody tytułu ubezpieczenia:

  • 05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  • 05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

  2.od dnia 01.04.2016 r. dodany został nowy kod świadczenia/przerwy:

  • 329 – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

  wykorzystywany jest on w przypadku wypłaty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli obecnie do wysokości 1000 zł. Kwoty wyrównań finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji do FUS. Kod ten należy wykazywać w raporcie ZUS RSA oraz w DRA.

  3. od dnia 01.04.2016 r. wprowadzono nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

  Użycie w/w kodu w świadczeniach i przerwach w sytuacji wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego, spowoduje wykazanie łącznej ich kwoty na deklaracji DRA w bloku V pola 04 - Kwota wypłaconych świadczeń finansowanych z budżetu państwa / FUS. Świadczenie to podlega rozliczeniu w ciężar składek (świadczenie jest finansowane ze środków z budżetu państwa). Ponadto rozszerzono pola, w których są wykazywane składki, tak, aby można było wykazywać w nich wysokie kwoty składek bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów, co wcześniej nie było możliwe z uwagi na brak miejsca na wpisanie wysokich liczb.

  Przypominam również o zmianie formularza ZUS Z-3, -3a i -3b, używanych w przypadku choroby pracownika, osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia lub przypadku prowadzących działalność gospodarczą, a których wypłatą zasiłków zajmuje się ZUS. Od 01.01.2016 r. bowiem, weszło w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 08.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokości oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. Obowiązujące formularze zostały rozszerzone o dodatkowe strony i dodatkowe informacje.

  VAT

  Pamiętaj także o nowych wzorach deklaracji VAT. Od 01.01.2016 r. obowiązują nowe wzory formularzy deklaracji VAT: VAT-7 wzór 16, VAT 7K wzór 10 i VAT 7D wzór 7.

  Oprócz tych głównych formularzy zmianie uległy również deklaracje VAT-8 wzór 7 i VAT- 9M wzór 5, jak również wzory deklaracji VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Wszystko za sprawą Rozporządza Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2230).

  We wzorach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D w części C, dotyczącej rozliczenia podatku należnego, wprowadzony został dodatkowy wiersz 17: Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, dzięki czemu podatnicy będą mogli rozliczyć w deklaracji kwoty do zwrotu do urzędu skarbowego w sytuacji dokonanego wcześniej odliczenia albo otrzymanego zwrotu z tytułu zakupu kas rejestrujących. W konsekwencji pojawienie się nowego pola nr 37 spowodowało zmianę numeracji wierszy oraz pól deklaracji począwszy od wiersza 17 deklaracji VAT-7 obowiązującej na dzień 31.12.2015 r. oraz od pola 37 deklaracji VAT-7 obowiązującej na dzień 31.12.2015 r. (obecnie jest to pole 38).

  Zniesiono również obowiązek opieczętowania składanej papierowej deklaracji. Obecnie wystarczy tylko podpis podatnika lub osoby reprezentującej.

  Pamiętaj! Już tylko do końca drugiego kwartału 2016 r. będzie można stosować poprzednie wzory deklaracji. Po tym terminie obowiązujące będą wyłącznie wzory formularzy wymienione powyżej.

  Nie czekaj do ostatniej chwili! Już teraz zamów w Centrum Serwisowym wprost ze swojego programu pakiet Opieki Serwisowej na rok 2016. Tym samym zapewnisz sobie spokojną pracę i dostęp do wszelkich aktualizacji programu.

  Posiadając aktywną Opiekę Serwisową otrzymasz nie tylko dostęp do najnowszych wersji zawierających opisane wyżej zmiany, ale także do pomocy technicznej i merytorycznej do programu.

  Autor:

  Ewelina Mandziuk
  Specjalista ds. finansów
  Data publikacji:

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: rodzurl

  Filename: artykuly/art-18.php

  Line Number: 66

  Backtrace:

  File: /usr/home/bisformat/domains/samozatrudnienie.pl/public_html/application/views/pages/index/artykuly/art-18.php
  Line: 66
  Function: _error_handler

  File: /usr/home/bisformat/domains/samozatrudnienie.pl/public_html/application/views/pages/index/artykuly.php
  Line: 7
  Function: view

  File: /usr/home/bisformat/domains/samozatrudnienie.pl/public_html/application/views/container.php
  Line: 35
  Function: view

  File: /usr/home/bisformat/domains/samozatrudnienie.pl/public_html/application/controllers/Index.php
  Line: 675
  Function: view

  File: /usr/home/bisformat/domains/samozatrudnienie.pl/public_html/index.php
  Line: 316
  Function: require_once

  11.05.2016

Drukuj
Zobacz pozostałe artykuły

Porada dnia

Na fakturze można ukryć kolumny dotyczące podatku VAT. Kolumny dotyczące podatku VAT ukrywamy za pomocą opcji "ukrywaj kolumnę VAT". Opcja ta dostępna jest w Księgi…

czytaj więcej