Trudne sprawy w prosty sposób!

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Nie przepłacaj
i zrezygnuj z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego. Możesz oszczędzić nawet 3000 zł rocznie. Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy. Z programem Samozatrudnienie to proste!

Program Samozatrudnienie posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Program do prowadzenia firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie Program do rozliczania firmy jednoosobowej SAM Samozatrudnienie
Drukuj

2016 – Nowy rok, nowe zmiany...

Data publikacji: 03.02.2016

Za nami już pierwszy miesiąc 2016 roku. Sporo zmian zaszło w naszym systemie prawno-podatkowym, zatem, jak co roku, zapraszamy do krótkiego przeglądu tych najważniejszych.

 • I. Zmiany w systemie VAT

  Właściwość miejscowa urzędu skarbowego względem VAT
  Od 1 stycznia 2016 roku właściwy urząd dla VAT to ten sam jak dla podatku dochodowego, czyli wg miejsca zamieszkania dla osób fizycznych lub siedziby – dla podatnika niebędącego osobą fizyczną.

  Preproporcja, czy też inaczej zwany “prewspółczynnik”
  Dla stosujących do tej pory sprzedaż mieszaną, czyli zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną, nie jest to całkowita nowość. Stosowali bowiem do tej pory współczynnik sprzedaży mieszanej, decydujący o stopniu odliczenia podatku naliczonego. Nowa ustawa nie narzuca już podatnikowi sposobu wyliczenia preproporcji. Ważne by najbardziej odpowiadał specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i realizowanych przez niego nabyć. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać takie dane jak:

  1. średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
  2. średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
  3. roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
  4. średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością.

  Wielkość tego współczynnika można określić także wspólnie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, który po przeanalizowaniu sytuacji podatnika, określi właściwą proporcje.

  Podpis niekwalifikowany dla VAT UE i VAT-27
  Ministerstwo Finansów systematycznie poszerza katalog deklaracji, które można przesłać przez internet po uwierzytelnieniu danymi autoryzującymi. Dotychczas e-deklaracje VAT-UE i ich korekty VAT-UEK oraz VAT-27 można było wysłać tylko weryfikując wysyłkę podpisem kwalifikowanym. Teraz podatnicy będący osobami fizycznymi, będą mogli podpisać te informacje kwotą przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składamy deklarację.

  Nowe wzory formularzy VAT
  Od 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2208). Zmiany we wzorach deklaracji dla podatku od towarów i usług mają charakter techniczny i dostosują formularze do zmian w ustawach podatkowych.

  Nowych formularzy VAT-7K (10) i VAT-7D (7) powinno się używać począwszy od rozliczenia za pierwszy kwartał 2016 r. Natomiast wzory VAT-7 (16), VAT-8 (7) i VAT-9M (5) powinno się używać począwszy od rozliczenia za styczeń 2016 r.

  Zmianie uległy również wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10 (5) oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-11 (5) a także deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12 (3).

 • II. Nowości w ustawach o podatku dochodowym

  Co z korektą faktury?
  Od 1 stycznia 2016 r. doprecyzowano moment podatkowy, w którym należy wykazać w rozliczeniu podatku dochodowego faktury korygujące – zarówno te wystawiane do sprzedaży, jak i otrzymane do zakupów. Jeśli faktura korekta wystawiona była z uwagi na popełnienie oczywistej pomyłki lub błędu rachunkowego – wykazujemy ją w miesiącu przychodu (lub kosztu) z faktury pierwotnej. Jeżeli nie była to pomyłka, a np. wystawiona była w wyniku zwrotu towaru – wykazujemy ją w bieżącym rozliczeniu.

  Brak korekty kosztów niezapłaconych
  Od 2016 roku przestają obowiązywać przepisy w zakresie tzw. korekty kosztów niezapłaconych. Nie ma już więc obowiązku wyksięgowywania niezapłaconych faktur kosztowych. Jeżeli korekty dokonano przed 2016 r. – ponownego ujęcia w koszty dokonujemy na „starych” zasadach.

  Nowa stawka ryczałtu 2%
  Nowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego – 2% dotyczy sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu, czyli np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery.

  Warunkiem jest, by podatnik nie uzyskiwał innych przychodów ze sprzedaży zaliczanych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Przetwarzanie produktów i ich sprzedaż nie może odbywać się także przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Sprzedaż nastąpić może wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach.

  Musi być również prowadzona, odrębnie za każdy rok podatkowy, określona przepisami ewidencja sprzedaży, która zawiera co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku. Dzienne przychody ewidencjonowane powinny być w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

 • III. Zmiany w ordynacji podatkowej

  Uzasadnienie korekta deklaracji dobrowolne, a nie obowiązkowe
  Od 1 stycznia znika obowiązek podawania pisemnego powodu przedłożenia korekty rozliczeniowej. Uprości to dokonywanie poprawek deklaracji podatkowych, nie będzie już bowiem konieczności dołączania do zeznania druku ORD-ZU.

  Korekta deklaracji “z urzędu”
  Urząd Skarbowy będzie mógł „z urzędu” skorygować deklarację podatkową podatnika nawet dla kwoty korekty 5.000 zł, a nie jak było do końca 2015 r. do kwoty max. 1.000 zł. Oczywiście taka korekta będzie możliwa tylko w przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych, innych oczywistych pomyłek albo, gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami.

  Jednolity plik kontrolny
  Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego. W przypadku kontroli skarbowej, podatnik zobowiązany będzie do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej. Na razie dotyczyć to będzie wyłącznie “dużych podatników”.

  “Mali” i “średni” przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w taki formacie będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. tym obowiązkiem będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Jeżeli NIE WIEDZIAŁEŚ o większości w/w zmian – pamiętaj, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. Na szczęście my starannie śledzimy wszystkie przepisy i dbamy o aktualność programu SAMozatrudnienie®.

Jeśli nie masz jeszcze wersji na rok 2016, zmień to jak najszybciej! Wejdź już dziś do Centrum Serwisowego w Twoim SAMozatrudnienie® i zaktualizuj program do najważniejszych zmian.

PS. Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami: sam@formsoft.pl lub pod tel. 76 854 79 58.

Autor:
Ewelina Mandziuk
Specjalista ds. finansów
Data publikacji: 03.02.2016

Drukuj
Zobacz pozostałe artykuły

Porada dnia

Aby wprowadzić dokument księgowy niezbędne jest wypełnienie pola Kontrahent. Na liście kontrahentów nie musimy umieszczać tylko rzeczywistych podmiotów gospodarczych. W niektórych sytuacjach dla danego dokumentu,…

czytaj więcej